Mitk ovat yleisimmt persoonallisuushirit

Yleiskatsaus

Persoonallisuushäiriöt ovat erilaisia tiloja. Näissä ihmisen ajattelu, tunteet ja käytös poikkeavat normaalista. Niitä voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Nämä luokat on määritelty DSM-V:ssä, OPD-ON-luokituksessa ja yleisissä persoonallisuusmuodoissa.

Tutustutaan näiden yleisimpien häiriöiden ominaisuuksiin:

Mitä persoonallisuushäiriöt ovat?

Persoonallisuushäiriöt ovat psykologisia oireita. Ne vaikuttavat yksilön tunteisiin, ajatuksiin ja käyttäytymiseen. Ne aiheuttavat suuria ongelmia ihmissuhteissa ja työelämässä. Ne voivat alkaa lapsuudesta tai nuoruudesta, ja ne ovat pysyviä aikuisuuteen saakka.

Skitsofrenia, masennus, Fbp, Pdd ja Npd ovat yleisimmät persoonallisuushäiriöt. Tutkimusten mukaan noin 2–3 prosenttia väestöstä kokee diagnoseerauksetta persoonallisuushäiriöitä.

Syyt persoonallisuushäiriöiden selviytymiselle eivät ole tiedossa. Monet uskovat, että positiivinen asenne auttaa hoitojen tehokkuudessa.

Diagnosoinnissa tarvitaan useita erilaisia selvityksiä. Psykologeilta ja erikoislääkäreiltä saadaan tarkempaa tietoa.

Mitkä ovat yleisimmät persoonallisuushäiriöt?

Persoonallisuushäiriö on diagnoositermi, joka viittaa sairauteen. Henkilöllä on epätyypillisiä piirteitä, joita he tuntevat tunne-elämän ja ajattelutavan tasolla. Oireet vaikuttavat pitkäaikaisiin suhteisiin, työpaikkoihin ja muihin elämäntilanteisiin. Prosessi alkaa yleensä nuoruudessa tai varhaisessa aikuisuudessa. Persoonallisuushäiriöt pidetään oireyhtyminä, joka koostuu useista oireista.

Yleisimmät persoonallisuushäiriöt luokitellaan lekotyneiden persoonallisuushäiriöiden (LPD) ryhmään. Näitä ovat:

 • Skitsotyyppinen LPD
 • Antisosiaalinen persoonallisuushäiriö
 • Vihamiehinen LPD
 • Ärevus- LPD
 • Liiallinen mukautuminen
 • Obsoletepersoonallisuussyndrooma

Muut tunnustetut persoonallisuushäiriöt sisältävät:

 • Kaksisuuntaisen masennuksen persoonallisuushäiriön
 • Fyysisen hallitsevuuden
 • Elämäniloisen syndrooman
 • Pakko-oireisen häiriön

Erilaisten häiriöiden oireet ja motiivit vaihtelevat, mutta on olemassa yleisesti hyväksyttyjä tapoja diagnosoida patologiaa.

Persoonallisuushäiriöiden luokittelu

Persoonallisuushäiriöitä on monia. American Psychiatric Associationin DSM-5-luokitus on yleinen tapa diagnosoida ja hoitaa näitä häiriöitä. Luokittelussa käytetään usein Categorical Approach– ja Dimensional Approach-lähestymistapoja.

Tässä luvussa selvitetään tärkeimmät persoonallisuushäiriöt ja miten ne luokitellaan:

Yleinen luokittelu

Persoonallisuushäiriöiden luokittelu on tehty kansainvälisesti hyväksytyn, yleisen luokittelujärjestelmän, DSM-5:n mukaan. DSM-5:ssa persoonallisuushäiriöt jaetaan viiteen eri ryhmään. Jokaisessa ryhmässä on omat tiettyjen oireiden ja häiriötyyppien joukot.

Yleisiä persoonallisuushaarit ovat:

 • Moodinhallintaan ja vahinkotilanteisiin liittyvät persoonallisuushäiriöt. Näihin kuuluu pakko-, huutomatilaan ja hillitsemishäiriöihin liittyvät sekä anankastuneet persoonallisuushaarit.
 • Tunnekontrollointiin liittyvät persoonallisuushäirit, kuten narsismi ja maskuliinisesta vaikutelmanantamisesta johtuva. Näihin sisältyy useita erityyppisiä osa-alueita.
 • Yliherkkyyden omaaville ihmisille tarkoitetut persoonallisuushaarit, kuten impulsiivinen narsismi. Näissä häiriöissä ihmisen tunteet ovat analysointia ja palautelukykyisemmät ja niillä on vahvempi suhde henkilön muihin toimintoihin verrattuna.
 • Verkkosuhdemorefiilistaan innostuneille ihmisille tyypilliset persoonallisuushaarit, kuten siiloainehäiriö. Nämä häiriöt ovat suhteellisen erilaisia; toiminnalle tyypilliselle tapalle ja tunteelle tyypilliselle toiminnalle on tarvittavasti eroava kyky ja suhde persoonallisuuden hallintaan.
 • Omaleimaisten teknologian käyttöön omaksuneille ihmisille tarkoitetut persoonallisuushaarit, kuten nizshjigirtoimiseusstele. Nämä häiriöt ovat läheisesti sidoksissa toimintaan ja tunteisiin liittyviin elementteihin, kuten analysointiin ja palautelukykyyn, omaan olemukseen ja vuorovaikutukseen muiden kanssa.

DSM-V-luokittelu

Persoonallisuushäiriöiden luokittelu on vanhemmalle DSM-V:lle (World Health Organization, 1994) ohjeistettu maailmanlaajuisesti. DSM-V jaottaa persoonallisuushäiriöt viiteen alaluokkaan:

 1. Kaksisuuntainen persoonallisuushäiriö.
 2. Skitsoaffektiivinen persoonallisuushäiriö.
 3. Obsessiiv-kompulsiivisen psykoottisen häiriön pohjalta luotu persoonallisuushäirio.
 4. Dramaturgisen, emotionaaliseen eristykseen perustuvien häiriöiden sekoitus tai rakenneperusteiset katkerat henkilöllisyyshäiriöt.
 5. Muut keinotekoisesti määriteltyn henkilökohtaisen ominaisuuspohjalta muodostuneet persoonallisuushäirit.

Kaksisuuntaisessa persoonallisuushäiriössä piirteitä ovat äkilliset humrausvaihtelut episoadeina. Voi olla ahdistuneita episoadeja ja energian ilmestymishetkiä. Vaihtoehtona voi olla elastinen ja levoton mieliala, jossa henkilö on taipuvainen rohkeuteen ja aktivismiin.

Skitsoaffektiivisessa häiriössä viitataan erilaisiin persoonallisuuteen liittyviin piirteisiin. Tämä voi sisältää kausaliteettifaktoja, emotionaalisia rajoitteita ja toimintatapojen standardoimista.

Obsessiiv-kompulsiivisen psykoottisen häiriön pohjalta luotu persoonallisuushäiriö ulottuu laajempaan teemaan. Tämä voi olla listojen tekemistä toimintatapojen standardoimiseksi, tietopalvelujen edustajien vastaanottoon liittyvien määräysten seurauksena tai esimerkiksi loukkaamiseen liittyvien asioiden hallintaan.

Yleisimmät persoonallisuushäiriöt

Persoonallisuushäiriöt ovat yleisiä psykiatrisia sairauksia. Niitä esiintyy noin 9% väestöstä. Nämä häiriöt voivat aiheuttaa erilaisia käyttäytymistapoja. Ne vaikeuttavat myös potilaan suhteita muihin ihmisiin.

Tässä artikkelissa tutustumme yleisimpiin persoonallisuushäiriöihin ja mihin ne vaikuttavat:

Skitsofrenia

Skitsofrenia on yleinen, vakava persoonallisuushäiriö. Se on usein pitkäaikainen ja monimutkainen. Tyypilliset oireet: harhaluulot, hajamielisyys, toiminnan ja tunteiden epätasapaino.

Hoito sisältää lääkityksen, terapian ja sosiaalipalvelut. Palvelut tarjotaan potilaalle, perheelle ja muille sidosryhmille. Hoito tarjoaa mahdollisuuden elvyttämiseen ja toipumiseen. Se myös normalisoi arjen elämää ja antaa remissiomahdollisuuden.

Välttelevä persoonallisuushäiriö

Välttelevä persoonallisuushäiriö (VPD) on yleistä. Se voi tuottaa epävarmuutta ja ahdistusta sosiaalisissa tilanteissa. Ihmiset, joilla on VPD, kamppailevat ylläpitääkseen sosiaalista tilannetta. He ovat herkkiä muutoksille.

VPD:n tyypillisiin muutoksiin liittyvät usein psyykkiset tarpeet, itsetunnon puute ja uskon puute. Ihmiset, joilla on tauti, pyrkivät välttämään haastavia tilanteita. Heillä voi olla vaikeuksia hakea sosiaalista tukea ja edetä uralla. Harrastukset voivat jäädä vähemmälle ja ihmissuhteissa voi olla pakko-oireisuutta.

Terapia auttaa vahvistamaan itsetuntoa ja ratkaisemaan ahdistuneisuuteen ja sosiaaliseen puutteeseen liittyviä syitä. Tavoitteena on parantaa potilaan sosiaalista interaktiota ja antaa turvaa arjen haasteisiin.

Histrioninen persoonallisuushäiriö

Histrioninen persoonallisuushäiriö (HPD) on yksi yleisimmistä ja vaikeimmista persoonallisuushäiriöistä. Se viittaa helleeniseen näyttelijäkokemukseen, jota pidetään erityisen innostavana teatteri- ja elokuvateosten suhteen.

Histrioniset henkilöt ovat keskittyneitä ulkoisiin asioihin. Tämä heikentää heidän kykyään olla haluamatta sosiaalisessa ympäristössä. He yrittävät hipata ulkonäöllään tuttuja ja vieraita saadakseen reaktion. He voivat saada erittäin voimakkaan aseman, joka voi olla hyödyllinen terveydenhuollon tarkoituksiin.

Histrioniselle henkilölle ovat tyypillisiä ominaisuuksia:

 • Intohimo uusiin asioihin
 • Itsevarmanpito ilman perusteluja
 • Aloitteleva otteeseen uusiin suhteisiin
 • Herkkyys kokemuksille ja vaikutelmille

Toisaalta, he ovat vierauttavia omaa itsensä kohtaan. Useimmiten he eivät myöskään osaa arvostaa muiden omia ratkaisuja tai toimenpiteitä. Histrionisen persoonallisuushäiriön aktivoiminen, leikkiminen ja suupielien koskettelu vierailla voi lopulta auttaa luomaan lojaaleja suhteita ja saavuttamaan populaarisuutensa ja hedelmällisyytensä pitkässä juoksussa. Tämä olokynen voi auttaa hallitsemaan histrionisen persoonallisuushäiriösi ja saavuttamaan tulokset hyvässä järjestyksessä, ettei häiritse toisia.

Obsessiivi-kompulsiivinen persoonallisuushäiriö

Obsessiivi-kompulsiivinen persoonallisuushäiriö (OCPD) on yksi yleisimmistä ja vakavimmista persoonallisuushäiriöistä. Se vaikuttaa arviolta 1-2 prosenttiin väestöstä maailmanlaajuisesti. Oireet ovat inflexibeleitä luonnetta, hankalia sosiaalisia suhteita, jatkuvaa tarkastelua ja rutiinien vaalimista.

Myös voimakas tarve hallita muita ja itsepintaisuus voivat johtaa masentuneeseen tunnelmaan. Muokata negatiivista minuuskuvaa voi olla vaikeaa juuri silloin, kun sitoutuminen toisiin ihmisiin on vahvimillaan.

Diagnoosista huolimatta oikea hoito voi auttaa lievittämään joitakin OCPD:n oireita. Hoitomallien tulisi sisältää:

 • Psykoedukaatiota
 • Terapeuttisia interventioita
 • ja muuta tehokasta itsetutkiskelua.

Hoito

Hoito persoonallisuushäiriöille on tavoitteena auttaa. Ymmärtämään omaa käyttäytymistä ja tunteita. Parantamaan sosiaalisen toiminnan taitoja ja terapeuttista hoitoa. Hoito voi olla psykoterapiaa, lääkehoitoa tai sekoittaa molempia.

Tässä artikkelissa tutkimme persoonallisuushäiriöiden eroja, hyötyjä ja riskejä. Hoitotavoitteet ovat:

 • Tietoisuutta
 • Sosiaalisia taitoja
 • Terapiaa

Lääkehoito

Lääkehoito on yksi suurimmista ja tehokkaimmista hoitomenetelmistä. Se sisältää laajan valikoiman lääkkeitä, kuten antibiootteja, viruksia tai masennuslääkkeitä. Lääkkeet vaativat vuorovaikutusta potilaiden tarpeiden tunnistamiseksi.

Ennen lääkehoitoa aloittamista, suositellaan tarkkaa tutkimusta. Tämä tutkimus sisältää esimerkiksi selvityksen potilaan oireista, sairauksista, laboratoriotutkimuksista ja lomakkeista, jotka kertovat potilaan terveydenhuollon historiasta. Hoitosuunnitelma tulee laatia huolellisesti potilaan toiveiden mukaan.

Stimuloivassa hoidossa käytetään lääketieteellisiä menetelmiä. Ne voivat sisältää vieroituslääkkeisiin, akupunktioon tai eläinhoidon.

Muitakin hoitoja on myönnetty, ja joissain maissa on mahdollisuus saada erityistuen hoitoa. Ne vastaavat kansallisen hallituksen ehdottamaa vinoittamisohjelmaa ja monia muita psyykkisen hyvinvoinnin edistäviä menetelmiä. Nämä auttavat asukkaita saamaan tarvitsemansa lisähoitoa.

Psykoterapia

Psykoterapia on ehdotus, joka viittaa usein jatkuvaan tukeen. Se tukee henkilöiden arviointia omista ajatuksista, tunteista ja toiminnoista. Auttaa ymmärryksen saavuttamisessa ja taitojen oppimisessa.

Psykoterapiaa voidaan käyttää monien persoonallisuushäiriöiden hoitoon. Näitä ovat skitsofrenia, masennus ja pelot. Perusta on psykoanalyyttinen psykologia, transaktionaalinen analyysi ja systeemitekniikat. Dialektinen kasvatus terapia, systeemitehosteet ja suunnitellut haasteet (SPC) voivat olla osana hoidosta.

Suosittuja menetelmiä ovat ryhmien terapiointi, leikkiaterapia ja arteterapiakursseilla. Tämä auttaa saavuttamaan esteettisyyden ja vahvistamaan henkilön omaa hyvinvointia.

Muut hoidon muodot

Tutkittaessa johtavia käsitteitä hoitamiseen ja kuntoutukseen, jotka liittyvät persoonallisuushäiriöiden hoitoon, voidaan tarkastella seuraavia menetelmiä:

 • Psykoterapia: Tämä on lääketieteellinen menetelmä, jonka avulla potilaat voivat lievittää oireitaan. Psykoterapia auttaa ymmärtämään ja hallitsemaan tunteita, jotka voivat vaikuttaa psyyken tasapainoon negatiivisesti.
 • Kognitiivinen-behavioraalinen (CBT): Tämä terapeuttinen menetelmä sopii henkilöille, joilla on persoonallisuuden häiriöitä. Se keskittyy taitojen kehittämiseen, vakuutusten poistamiseen ja ideoiden hallitsemiseen, joilla voi olla negatiivisia emotionaalisia reaktioita.
 • Koulutus dysfunktionaalisten tilojen perheille: Usein skitsoneuroosin hoitokeskuksissa opetetaan erilaisia toimintatapoja perheille. Tämä auttaa heitä ymmärtämään haasteellisia persoonallisuuksia ja aggressiivisia toimintoja. Lisäksi instruktiohenkilökunnan tulee antaa perheille reseptoristyazolidone tehokkaammaksi selviytymiseen haastavissa olosuhteissa.

Frequently Asked Questions

Q: Mitkä ovat yleisimmät persoonallisuushäiriöt?
A: Yleisimmät persoonallisuushäiriöt ovat skitsofrenia, bipolaarinen häiriö, fobioita, paniikkihäiriö ja mielialahäiriö.

Q: Mitä ovat persoonallisuushäiriöt?
A: Persoonallisuushäiriöt ovat mielenterveyden häiriöitä, jotka ilmenevät epätavallisen ja vakiintuneen käyttäytymisen ja ajattelun muodossa.

Q: Miten persoonallisuushäiriöt hoidetaan?
A: Persoonallisuushäiriöitä hoidetaan usein lääkehoitoa, psykoterapiaa ja muutamia muita hoitomuotoja.

You may also like...